Praktische Informatie

In deze PDF vindt u een brief met praktische informatie die wij geven aan alle bezoekers van onze praktijk.

Download de informatiefolder 2024

Op deze pagina vindt u dezelfde informatie terug.

Wij heten u van harte welkom bij ons in de praktijk. Wij hopen dat u, en uw kind, zich snel thuis zullen voelen.

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen, willen wij u, vooraf, graag enige informatie geven.

 

Aanwezigheid/ bereikbaarheid

Miriam de Bekker is  aanwezig op maandag en donderdag vanaf 09.00uur, en op dinsdagochtend.

Lukas Hoppe is aanwezig op woensdag en vrijdagmiddag

U kunt ons telefonisch (eventueel per voice-mail), via app of sms en per mail bereiken. ‘s Avonds en in het weekend worden berichten via voice-mail en app/ sms niet beluisterd en gelezen.

 

Persoonsregistratie en Privacybescherming

Om patiënten/ cliënten zo goed mogelijk te behandelen, worden persoonsgegevens en gegevens over de logopedische behandeling vastgelegd in een patiëntendossier. Hierbij zijn de volgende wettelijke regelingen van toepassing: De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In de WGBO  worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Na intake en onderzoek (afhankelijk van de hulpvraag) worden de uitkomsten met u besproken en met u overlegt wat het behandelplan zal zijn.

Op de website van de praktijk vindt u ons Privacyreglement. In de praktijk is een exemplaar aanwezig dat u kunt inzien. Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven hiermee akkoord te gaan.

 

Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten! U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Kijk voor meer informatie op onze eigen website of www.klachtenloketparamedici.nl.

 

Uw mening telt

Wij willen graag weten wat u van onze dienstverlening vindt. Het cliënttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Zorg DNA/ QDNA. Deelname, na afloop van de behandelperiode, is vrijwillig.

 

Continuïteit van zorg

Volgens  de afspraken die er zijn gemaakt met uw zorgverzekeraar zijn er binnen deze praktijk regelingen getroffen  voor vervanging bij afwezigheid van uw eigen behandelaar. Er zijn afspraken over onderlinge waarneming maar er zijn ook afspraken gemaakt met andere logopediepraktijken om, indien nodig, continuïteit van zorg te kunnen bieden.

 

Patiëntveiligheid

Wij hechten groot belang aan uw veiligheid (en die van uw kind). LIJV Fysio heeft een calamiteitenplan opgesteld waar wij als logopediepraktijk deel van uit maken. Indien nodig zullen hun bevoegde en aangewezen medewerkers dit plan ten uitvoer brengen.

Alle professionals in de zorg willen schade door hun handelen voorkomen. Toch gaat er in elke praktijk of afdeling weleens wat mis, waardoor een cliënt of patiënt schade oploopt of had kunnen oplopen. Zo’n gebeurtenis wordt een ‘incident’ genoemd. Het melden van dergelijke incidenten is belangrijk om te kijken waar verbetering mogelijk is.

Deze praktijk maakt gebruik van het protocol Veilig Incidenten Melden opgesteld door de beroepsvereniging NVLF, conform  de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

De procedure veilig incidenten melden beoogt dat medewerkers op een veilige wijze intern onzorgvuldigheden en incidenten kunnen melden. Het doel is om onzorgvuldigheden en incidenten bespreekbaar te maken en ervan te leren. Het komt de kwaliteit van de zorg ten goede door inzicht te krijgen in voorkomende onzorgvuldigheden en incidenten (fouten en/of ongevallen). Op grond van dit inzicht kan de zorgaanbieder snel en adequaat maatregelen treffen om de kans op herhaling en/of stapeling van onzorgvuldigheden of (bijna-)incidenten in de toekomst te verkleinen.

 

Dekking logopedie en verzuimtarief en behandelingen

De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts.  Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar). Logopediepraktijk Miriam de Bekker heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Als u onvoldoende of niet verzekerd bent of als uw behandeling niet vergoed wordt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.

Het tarief per zitting bedraagt € 46,00.

Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.

 

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te

voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt € 35,00. Behandelingen voor maandag moeten uiterlijk vrijdag zijn afgezegd.

Behandelingen vinden plaats (live)  in de praktijk/ aan huis, of er wordt zorg op afstand verleend (videobellen, via e-mail  of een telefonisch consult).

Een behandeling duurt 25 minuten.

 

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie worden gehanteerd. Een exemplaar is te verkrijgen bij uw logopedist.

 

Stagiaires

In deze logopediepraktijk wordt regelmatig studenten de mogelijkheid geboden om stage te lopen. Deze stagiaires observeren het handelen van u als patiënt en van uw behandelend logopedist. Afhankelijk van hun studiejaar zullen zij ook behandelingen uitvoeren. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van uw logopedist.

Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiaire dan kunt u dit altijd kenbaar maken.

 

 

Bij deze informatie hoort een toestemmingsformulier dat ondertekend bewaard wordt in uw dossier.