Praktische Informatie

In deze PDF vindt u een brief met praktische informatie die wij geven aan alle bezoekers van onze praktijk.

Download de informatiefolder 2020

Op deze pagina vindt u dezelfde informatie terug.

Wij heten u van harte welkom bij ons in de praktijk. Wij hopen dat u, en uw kind, zich snel thuis zullen voelen.
Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen, willen wij u, vooraf, graag enige informatie geven.

Aanwezigheid/bereikbaarheid

Miriam de Bekker is aanwezig op maandag en donderdag vanaf 11.00uur, en op dinsdag- en woensdagochtend.
Christel van de Wal is aanwezig op woensdagmiddag en vrijdag de hele dag.
U kunt ons telefonisch (eventueel per voice-mail) en per mail bereiken.

Persoonsregistratie en Privacybescherming

Om patiënten/ cliënten zo goed mogelijk te behandelen, worden persoonsgegevens en gegevens over de logopedische behandeling vastgelegd in een patiëntendossier.

Hierbij zijn de volgende wettelijke regelingen van toepassing: De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In de WGBO worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Na intake en onderzoek (afhankelijk van de hulpvraag) worden de uitkomsten met u besproken en met u overlegt wat het behandelplan zal zijn.

U kunt ons Privacyreglement hier downloaden. In de praktijk is een exemplaar aanwezig dat u kunt inzien. Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven hiermee akkoord te gaan.

Klachten- en geschillenregeling Paramedici

2014-10-20 Update - 012

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten! U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Kijk voor meer informatie op onze eigen website of www.klachtenloketparamedici.nl.

 WKKGZ-informatie_patienten

Uw mening telt

Wij willen graag weten wat u van onze dienstverlening vindt. Het cliënttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Zorg DNA/ QDNA. Deelname, na afloop van de behandelperiode, is vrijwillig.

Continuïteit van zorg

Volgens  de afspraken die er zijn gemaakt met uw zorgverzekeraar zijn er binnen deze praktijk regelingen getroffen  voor vervanging bij afwezigheid van uw eigen behandelaar. Er zijn afspraken over onderlinge waarneming maar er zijn ook afspraken gemaakt met andere logopediepraktijken om, indien nodig, continuïteit van zorg te kunnen bieden.

Patiëntveiligheid

IMG_0133-2

Wij hechten groot belang aan uw veiligheid (en die van uw kind).

DBZ Fysio heeft een calamiteitenplan opgesteld waar wij als logopediepraktijk deel van uit maken. Indien nodig zullen hun bevoegde en aangewezen medewerkers dit plan ten uitvoer brengen.

Alle professionals in de zorg willen schade door hun handelen voorkomen. Toch gaat er in elke praktijk of afdeling weleens wat mis, waardoor een cliënt of patiënt schade oploopt of had kunnen oplopen. Zo’n gebeurtenis wordt een ‘incident’ genoemd. Het melden van dergelijke incidenten is belangrijk om te kijken waar verbetering mogelijk is.

Deze praktijk maakt gebruik van het protocol Veilig Incidenten Melden opgesteld door de beroepsvereniging NVLF, conform  de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

De procedure veilig incidenten melden beoogt dat medewerkers op een veilige wijze intern onzorgvuldigheden en incidenten kunnen melden. Het doel is om onzorgvuldigheden en incidenten bespreekbaar te maken en ervan te leren. Het komt de kwaliteit van de zorg ten goede door inzicht te krijgen in voorkomende onzorgvuldigheden en incidenten (fouten en/of ongevallen). Op grond van dit inzicht kan de zorgaanbieder snel en adequaat maatregelen treffen om de kans op herhaling en/of stapeling van onzorgvuldigheden of (bijna-)incidenten in de toekomst te verkleinen.

Dekking logopedie en verzuimtarief

De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts.  Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.

Het tarief per zitting bedraagt € 44,00.

Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te

voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt € 32,00.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie worden gehanteerd. U kunt de betalingsvoorwaarden hier downloaden.

Stagiaires

In deze logopediepraktijk wordt regelmatig studenten de mogelijkheid geboden om stage te lopen. Deze stagiaires observeren het handelen van u als patiënt en van uw behandelend logopedist. Afhankelijk van hun studiejaar zullen zij ook behandelingen uitvoeren. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van uw logopedist.

Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiaire dan kunt u dit altijd kenbaar maken.

Zorgregistraties eerste lijn

Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: www.nivel.nl/nl/privacyverklaring.

Nivel Zorgregistraties

Als u  bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit aangeven op het toestemmingsformulier. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Bij deze informatie hoort een toestemmingsformulier dat ondertekend bewaard wordt in uw dossier.

Miriam de Bekker